Πρόσκληση φορέων για ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου

Πρόσκληση φορέων που βρίσκονται στον πίνακα αποδεκτών, που συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευση,ς να ορίσουν εκπροσώπους.
Η πρόσκληση αναλυτικά βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.