Έγκριση Έκδοσης Ψηφίσματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 2ο /6-2-2017 συνεδρίασης

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Αριθμ. Απόφασης:  59/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τσομπανόπουλος Ευαγγέλος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραγεωργίου Γεώργιος
 
Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ύστερα από την με αριθ. 1760/2-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Καραγεωργίου Γεωργίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,παρουσία και του Δημάρχου κ. Τσομπανόπουλου Ευαγγέλου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη, δηλαδή,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Καραγεωργίου Γεώργιος, Κοσμίδου Λαρίσα (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος), Μαυροθαλασσίτης Νικόλαος, Χατζηγερακούδης Ιωάννης, Παναγιωτίδης Γεώργιος, Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος, Ψυλλίδου Ελένη, Τουμπεκτσής Δημήτριος, Σαββαϊδης Λάζαρος, Αργυρέλη-Δημητρακέ Ελένη (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 27ου θέματος), Χατουτσίδου Ελένη, Γαβριηλίδης Νικόλαος, Βαλσαμίδης Νικόλαος, Τσακαλίδης Ιωάννης, Καϊντατζόπουλος Χαράλαμπος, Αργυράκης Μιχαήλ, Μιχαηλίδης Σάββας, Γατούλα-Αδαλάκη Μαρία, Λεπίδας Γεώργιος, Ζυγούλας Γεώργιος, Πολίτης Λουκάς, Μερμελέγκας Γεώργιος, Καπετανόπουλος Ιωάννης,  Αμπεριάδης Περικλής.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Τερζόπουλος Ιωάννης, Κουμπίδης Θεόδωρος, Γκιόγκης Λάζαρος
ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ.  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Μισκάκη Άρτεμις για την τήρηση των πρακτικών, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών Κοντοστόλης Νικόλαος και  η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Λόβουλου Κυριακή.
Συνεχίζοντας την συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος στο τριακοστό δεύτερο (32ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος σχέδιο ψηφίσματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις το οποίο και έχει ως εξής:
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέστου
 
 1. Δηλώνει την υποστήριξη του στα δίκαια αιτήματα και τους αγώνες των αγροτών του Δήμου Νέστου και όλης της χώρας εναντίον των νέων μεγάλων επιβαρύνσεων που έχουν επιφέρει οι αλλαγές στο καθεστώς ασφάλισης και φορολογίας τους.
 2. Οι αγρότες – όπως και όλες οι παραγωγικές τάξεις της χώρας μας- έχουν πληγεί από τα μνημόνια και τις πολιτικές που τα υποστηρίζουν. 
 3. Καλεί την κυβέρνηση να προστατεύσει τη τάξη που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και να άρει τις συγκεκριμένες φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
 4. Καλεί την κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα συμβάλουν στην βελτίωση των τιμών όλων των αγροτικών προϊόντων, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.
 5. Θεωρεί ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας μας.
 6. Οι αγρότες του Δήμου Νέστου κατά πλειοψηφία νέοι άνθρωποι, έχουν επενδύσει τα χρήματά τους σε καινοτόμες καλλιέργειες με τα περισσότερα προϊόντα τους, να είναι εξαγώγιμα, ενισχύοντας παράλληλα και την εθνική οικονομία.
 7. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον Τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και να σταλεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, τους Βουλευτές του Νομού Καβάλας, τον Περιφερειάρχη και τη Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Κατά τη συζήτηση του θέματος ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αμπεριάδης Περικλής πρότεινε όπως περιληφθούν στο ψήφισμα τα εξής- μετά την πρώτη παράγραφο του ως άνω σχεδίου:
«Οι αγρότες – όπως και όλες οι παραγωγικές τάξεις της χώρας μας- έχουν πληγεί από τα μνημόνια και τις ανάλγητες πολιτικές που τα υποστηρίζουν. Δεν έχουν πια την οικονομική δύναμη να υποστούν άλλες φορομπηχτικές πολιτικές και περαιτέρω αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών τους.
Καλεί την κυβέρνηση να προστατεύσει τη τάξη που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και να άρει τις συγκεκριμένες φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις του νέου μνημονίου. Καλεί…».                                                                           
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:
 1. Τις διατάξεις:
 • του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/τ.α΄/2010), όπως ισχύουν,
 1. Το ως άνω σχέδιο ψηφίσματος με τις γενόμενες παρατηρήσεις επ΄ αυτού   
και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
 
Αποφασίζει Ομόφωνα
 
(Α) Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις των αγροτών του Δήμου Νέστου και όλης της χώρας  το οποίο και έχει και έχει ως εξής:
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέστου
ΟΜΟΦΩΝΑ
 1. Δηλώνει την υποστήριξη του στα δίκαια αιτήματα και τους αγώνες των αγροτών του Δήμου Νέστου και όλης της χώρας εναντίον των νέων μεγάλων επιβαρύνσεων που έχουν επιφέρει οι αλλαγές στο καθεστώς ασφάλισης και φορολογίας τους.
 2. Οι αγρότες – όπως και όλες οι παραγωγικές τάξεις της χώρας μας- έχουν πληγεί από τα μνημόνια και τις πολιτικές που τα υποστηρίζουν. 
 3. Καλεί την κυβέρνηση να προστατεύσει τη τάξη που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και να άρει τις συγκεκριμένες φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
 4. Καλεί την κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα συμβάλουν στην βελτίωση των τιμών όλων των αγροτικών προϊόντων, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.
 5. Θεωρεί ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας μας.
 6. Οι αγρότες του Δήμου Νέστου κατά πλειοψηφία νέοι άνθρωποι, έχουν επενδύσει τα χρήματά τους σε καινοτόμες καλλιέργειες με τα περισσότερα προϊόντα τους, να είναι εξαγώγιμα, ενισχύοντας παράλληλα και την εθνική οικονομία.
 7. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον Τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και να σταλεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, τους Βουλευτές του Νομού Καβάλας, τον Περιφερειάρχη και τη Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 
(Β). Αναθέτει στην Γραμματεία Δημάρχου όπως μεριμνήσει να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και στους βουλευτές του Νομού Καβάλας.
(Γ). Αναθέτει στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου όπως κοινοποιήσει το εν λόγω ψήφισμα στονκ.  Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.  
 
Η  απόφαση αυτή πήρε αριθμό 59/2017.
Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
 
                                                        Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         
 ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
 
Καραγεωργίου Γεώργιος
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου
 
 
 
Καραγεωργίου Γεώργιος