Αναπλήρωση Δημάρχου

                  elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                       Χρυσούπολη, 23/7/2019
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                             Αρ. Πρωτ.: 10154                                                                                                                                                    Αριθμός απόφασης: 2349
 
 
ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση Δημάρχου»
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 
Ο Δήμαρχος Νέστου
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 75 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010) και το άρθρο 89 της παρ. 1 του Ν. 3463/06.
3.Τις με αριθμ. πρωτ. 3359/740/1-3-2017, 3777/790/1-3-2018 και 12526/29-8-2018 αποφάσεις του Δημάρχου Νέστου περί ορισμού και αρμοδιότητες Αντιδημάρχων.
4. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την ανάγκη εξυπηρέτησης των δημοτών.
5. Το γεγονός ότι στις 23/7/2019 θα απουσιάζουν για υπηρεσιακούς λόγους και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος που τον αναπληρώνει.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Κατά την διάρκεια της απουσίας του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου που τον αναπληρώνει στις 23/7/2019, καθήκοντα Αναπληρωτή Δημάρχου ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νέστου κ. Καραγεωργίου Γεώργιος.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων.
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
  
   ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                                                           
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
 
1.Αντιδήμαρχο κ. Καραγεωργίου
2  Χρον. Αρχείο                                                       
3. Προϊσταμένους Τμημάτων