Έγκριση περί λήψης κανονιστικής απόφασης για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε ΚΥΕ εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Νέστου- Αρ. Πρ. 59/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 6/5-3-2018 συνεδρίασης

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Αριθμ. Απόφασης: 59/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Έγκριση περί λήψης κανονιστικής απόφασης για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε ΚΥΕ εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Νέστου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τσομπανόπουλος Ευαγγέλος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψυλλίδου Ελένη
 
Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ύστερα από την με αριθ. 3708/28-2-2018  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού κ. Ψυλλίδου Ελένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,παρουσία και του Δημάρχου κ. Τσομπανόπουλου Ευαγγέλου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη, δηλαδή,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ψυλλίδου Ελένη, Μαυροθαλασσίτης Νικόλαος, Χατζηγερακούδης Ιωάννης, Παναγιωτίδης Γεώργιος, Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος, Καραγεωργίου Γεώργιος, Τουμπεκτσής Δημήτριος, Σαββαϊδης Λάζαρος, Αργυρέλη-Δημητρακέ Ελένη, Χατουτσίδου Ελένη, Γαβριηλίδης Νικόλαος, Βαλσαμίδης Νικόλαος, Καϊντατζόπουλος Χαράλαμπος, Αργυράκης Μιχαήλ, Μιχαηλίδης Σάββας, Γατούλα-Αδαλάκη Μαρία, Τερζόπουλος Ιωάννης  Ζυγούλας Γεώργιος, Μερμελέγκας Γεώργιος, Κουμπίδης Θεόδωρος, Αμπεριάδης Περικλής,
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κοσμίδου Λαρίσα, Τσακαλίδης Ιωάννης, Λεπίδας Γεώργιος, Τερζόπουλος Ιωάννης  Πολίτης Λουκάς, Καπετανόπουλος Ιωάννης, Σαλαμπάσης Αναστάσιος
ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Μισκάκη Άρτεμις για την τήρηση των πρακτικών και  ο κ. Κοντοστόλης Νικόλαος Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Δήμου
 
Συνεχίζοντας την συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο (8ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθ. 3/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε ΚΥΕ εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Νέστου σύμφωνα με το άρθρο 75 (Αρμοδιότητες) του Ν. 3463/2006 ορίζονται τα εξής: «Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές  υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την  προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της  τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίο  περιλαμβάνεται, ιδίως: 9. Ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία  λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της  διοίκησης. 10. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο  υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος  των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της  ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων  του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα  και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
          Επιπλέον, στη παράγραφο 9 του άρθρου 75 αναφέρεται: «…στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της  διοίκησης», που σημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 76 (Άσκηση αρμοδιοτήτων),  οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις  σχετικές διατάξεις των νόμων, των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης και των κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζουν οι ίδιες, σύμφωνα με το άρθρο 79 (Κανονιστικές Αποφάσεις). Δηλαδή, οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που  λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες  και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.
           Συνεπώς, μια από τις αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών στον τομέα της Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, είναι και ο προσδιορισμός με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία  λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της  διοίκησης. (άρθρο 75 παρ.Ιγ9 κ 79 ΔΚΚ). Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/96 ορίζεται ότι: «Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου». Επιπλέον στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 ορίζεται ότι: «Η ανωτέρω άδεια (λειτουργίας μουσικής) χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων». Επίσης, σύμφωνα με τον Οδηγό Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Οκτώβριος 2007), ο οποίος είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Εσωτερικών, στη σελίδα 121 αναφέρεται το εξής: «Η παράταση δίδεται, εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, λαμβανομένων υπόψη τη θέση του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, το είδος των μουσικών οργάνων και με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων».
        Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε, ότι εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων και αρμόδια Υπηρεσία για να το ελέγξει αυτό είναι η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), η οποία θα είναι σε θέση να μας γνωρίσει αν το οποιοδήποτε κατάστημα έχει απασχολήσει την Υπηρεσία τους για διατάραξη κοινής ησυχίας από οποιοδήποτε λόγο (από φωνές θαμώνων ή / και από τη λειτουργία μουσικής), τότε μπορεί να δοθεί η παράταση.
       Φυσικά, ο παραπάνω έλεγχος μπορεί να έρθει και εκ των υστέρων, εφόσον η Διοίκηση θέλει να δείξει εμπιστοσύνη απέναντι στον Πολίτη. Σε αυτή τη περίπτωση βέβαια και εφόσον κάποιο κατάστημα απασχολεί τις Υπηρεσίες κατ’ εξακολούθηση για θέματα από θορύβους μουσικής και γενικότερα διαταράσσει την ησυχία των περιοίκων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του με αριθμό 180/79 ΠΔ, για προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος, ενώ σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να εξεταστεί το γεγονός να ανακληθεί οριστικά η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. Επιπλέον, υπό προϋποθέσεις το ίδιο ισχύει και για την άδεια λειτουργίας μουσικής του καταστήματος (προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της αδείας, παράγραφος 5 του άρθρου 3 της με αριθμό 3/96 Αστυνομικής Διάταξης).
         Όμως πλέον, έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος Ν. 4442/2016 καθώς και η Κ.Υ.Α. οικ. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/τ.Β΄/2017) σε εφαρμογή των οποίων, στις περιπτώσεις πρόθεσης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων κατόπιν λήξης της υφιστάμενης άδειας ή χρήσης μουσικής για πρώτη φορά, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου απλή γνωστοποίηση στην οποία δηλώνει απλώς τη χρήση μουσικής. Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο της γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση αποστέλλεται από το Δήμο στην Αστυνομία και στην Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται με βάση τις ισχύουσες πλέον διατάξεις περί γνωστοποίησης. Στους αιτούντες χορηγείται αποδεικτικό υποβολής με συνημμένο αντίγραφο της αίτησης, ενώ επιστρέφονται παράβολα που έχουν καταβληθεί. Τέλος, η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης (για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
          Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για να παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μουσικής με μηχανικά μέσα σε Κ.Υ.Ε. εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων (της μουσικής με μηχανικά μέσα) και τη θέση του κέντρου (του καταστήματος) σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων, όπως ορίζεται στη παράγραφο 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/96, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/τ. α΄/2016) και της αριθ. οικ.16228/17-5-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θεάτρων και Κινηματογράφων  (ΦΕΚ 1723/τ.β΄/2017)».
 
Στη συνέχεια η κ Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ να αποφασίσουν σχετικά.
 
Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού άκουσε την κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του
 και τις διατάξεις των άρθρων 65-67 & 84 & 83 του Ν.3852/2010 και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων:
 
την με αριθμό 3/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέστου,  και τις διατάξεις του άρθρου 79 & 284 του Ν. 3463/2006, παρ. 12 του άρθρου 35 του Ν. 3274/2004, του ΠΔ 180/79
Αποφασίζει Ομόφωνα
 
Εγκρίνει την παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής των ΚΥΕ που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέστου και ορίζει ανάλογα με το χώρο που λειτουργούν:
(Α)  Σε κλειστό χώρο, μέχρι την 03:00 ώρα
(Β)   Σε ανοιχτό χώρο, μέχρι την 02:00 ώρα
με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/96.
 
Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/τ. α΄/2016) και της αριθ. οικ.16228/17-5-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θεάτρων και Κινηματογράφων  (ΦΕΚ 1723/τ.β΄/2017)».
 
Η παράταση θα δίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων (της μουσικής με μηχανικά μέσα) και τη θέση του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους.
α)  Η παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, ισχύει για κάθε κατάστημα ξεχωριστά και έως ανακλήσεως της. Σε περίπτωση μεταβίβασης της αδείας λειτουργίας του καταστήματος, μεταβιβάζεται και η άδεια λειτουργίας μουσικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 του Ν. 3463/2006, όμως δεν προκύπτει η μεταβίβαση της παράτασης ωραίου λειτουργίας. Συνεπώς η παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής δεν  μεταβιβάζεται.
β)  Η χρονική διάρκεια ισχύος της κάθε παράτασης είναι ανάλογη με την κάθε άδεια λειτουργίας μουσικής με μηχανικά μέσα του κάθε καταστήματος. Δηλαδή, στην ημερομηνία που λήγει ή κάθε άδεια μουσικής, λήγει αντίστοιχα και η παράταση της. Ειδικότερα, άδειες που έχουν ισχύ για τρία (3) ή και περισσότερα έτη, οι αντίστοιχες παρατάσεις ισχύουν για τρία ή και περισσότερα έτη (ανάλογα την άδεια), μέχρι δηλαδή τη λήξη της αδείας ή έως της ανακλήσεως της παράτασης.
γ) Παύει αυτοδίκαια η ισχύ της παρατάσεως σε περίπτωση ανακλήσεως της άδειας μουσικής και απαιτείται νέα άδεια λειτουργίας μουσικής, όπως επίσης και αντίστοιχα παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής.
δ) Η παράταση ισχύει εφόσον δεν παραβιάζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τι οποίες χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας μουσικής. Η άδεια αφορά και ισχύει μόνο για τους τρόπους, τα μέσα και τις μορφές των μηχανικών μέσων χρήσης που εγκρίθηκαν από την Δ/νση Υγείας και δεν επιτρέπεται αλλαγή ή παραβίαση των τρόπων και των μέσων εκτέλεσης της μουσικής.
 
Η απόφαση αυτή λήφθηκε στα πλαίσια των κανονιστικών διατάξεων και  θα δημοσιευθεί:
  1. Σε τοπικές ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες
  2. Στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Νέστου
 
 
Η  απόφαση αυτή πήρε αριθμό 59/2018.
Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο
 
 
       
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
 
Ψυλλίδου Ελένη
 
 ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
 
 
 
 
 
 
 
 
          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου
 
 
 
                 Ψυλλίδου Ελένη