Έγκριση κανονισμού για τη λειτουργία του κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου- Λυκείου Χρυσούπολης- Αρ. Πρ. 67/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 6/5-3-2018 συνεδρίασης

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Αριθμ. Απόφασης: 67/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Έγκριση κανονισμού για τη λειτουργία του κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου- Λυκείου Χρυσούπολης»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τσομπανόπουλος Ευαγγέλος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψυλλίδου Ελένη
 
Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ύστερα από την με αριθ. 3708/28-2-2018  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού κ. Ψυλλίδου Ελένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,παρουσία και του Δημάρχου κ. Τσομπανόπουλου Ευαγγέλου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη, δηλαδή,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ψυλλίδου Ελένη, Μαυροθαλασσίτης Νικόλαος, Χατζηγερακούδης Ιωάννης, Παναγιωτίδης Γεώργιος, Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος, Καραγεωργίου Γεώργιος, Τουμπεκτσής Δημήτριος, Σαββαϊδης Λάζαρος, Αργυρέλη-Δημητρακέ Ελένη, Χατουτσίδου Ελένη, Γαβριηλίδης Νικόλαος, Βαλσαμίδης Νικόλαος, Καϊντατζόπουλος Χαράλαμπος, Αργυράκης Μιχαήλ, Μιχαηλίδης Σάββας, Γατούλα-Αδαλάκη Μαρία, Τερζόπουλος Ιωάννης  Ζυγούλας Γεώργιος, Μερμελέγκας Γεώργιος, Κουμπίδης Θεόδωρος, Αμπεριάδης Περικλής,
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κοσμίδου Λαρίσα, Τσακαλίδης Ιωάννης, Λεπίδας Γεώργιος, Τερζόπουλος Ιωάννης  Πολίτης Λουκάς, Καπετανόπουλος Ιωάννης, Σαλαμπάσης Αναστάσιος
ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Μισκάκη Άρτεμις για την τήρηση των πρακτικών και  ο κ. Κοντοστόλης Νικόλαος Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Δήμου
 
Συνεχίζοντας την συνεδρίαση στο εικοστό έκτο (26ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθ. 3/10-1-2018 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής ΒΒάθμιας Εκπαίδευσης με το οποίο μας διαβιβάζει τη με αριθ. 40/2017 απόφαση της περί «Έγκριση κανονισμού για τη λειτουργία του Κλειστού Γυμνασίου- Λυκείου Χρυσούπολης»
 
Στη συνέχεια η κ Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ να αποφασίσουν σχετικά.
 
Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού άκουσε την κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του τα εξής:
 1. τη με αριθ. 40/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ΒΒάθμιας Εκπαίδευσης
 2. τις διατάξεις:
 • των άρθρων 65-67 του Ν.3852/2010
 • του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006
 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων:
 
Αποφασίζει Ομόφωνα
 
Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κλειστού Γυμνασίου- Λυκείου Χρυσούπολης σύμφωνα με τη με αριθ. 40/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ΒΒάθμιας Εκπαίδευσης, όπως παρατίθεται παρακάτω:
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
 
Άρθρο 1 Σκοπός παρόντος κανονισµού
Άρθρο 2 Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων
Άρθρο 3 Ηµέρες – ώρες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 4 Χρήση χώρων άθλησης
Άρθρο 5 ∆ιαδικασία διάθεσης αθλητικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 6 Υποχρεώσεις  αθλητικών  οµοσπονδιών  και  αθλητών  για  είσοδο  στις αθλητικές εγκαταστάσεις
 
 
Άρθρο 7 Υποχρεώσεις αθλούµενων – προπονητών - χρηστών
Άρθρο 8 Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές
Άρθρο 9 ∆ιεξαγωγή προπονήσεων αθλητικών συλλόγων
Άρθρο 10 Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων
Άρθρο 11 ∆ιεξαγωγή αγώνων σε κλειστά γυµναστήρια
Άρθρο 12 Χρήση ∆ηµοτικού Σχολικού Γυµναστηρίου
Άρθρο 13 ∆ιεξαγωγή εκδηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις
Άρθρο 14 Προσωπικό
Άρθρο 15 Γενικές διατάξεις
Άρθρο 16 Τελικές διατάξεις
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
 
Ο κανονισµός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας του κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου – Λυκείου Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου.  
Μέσω της εφαρµογής του επιδιώκεται η εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδοµών του ∆ήµου µε σκοπό:
 
 
•   Την υποστήριξη και προαγωγή του οµαδικού – λαϊκού αθλητισµού όλων των
Ηλικιών.
•   Την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθµίδων.
•   Την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού.
•   Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα.
 
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
 
Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ανήκει στις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες (αρµόδιο τµήµα) σύµφωνα µε τον εκάστοτεΟ.Ε.Υ. του ∆ήµου. Ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος µπορεί µε αποφάσεις του, να αναθέτει σε δηµοτικούς υπαλλήλους την εφαρµογή µέρους ή συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού.
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
Οι δηµοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν σε καθηµερινή βάση (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή) µεταξύ 07:00 – 22:00. Οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη το σχολικό πρόγραµµα, τα αθλητικά προγράµµατα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ∆ήµου καθώς και οι προπονήσεις – αγώνες των Αθλητικών Συλλόγων/Σωµατείων. Πιο συγκεκριµένα:
 
Τα κλειστά γυµναστήρια λειτουργούν από 07:00 – 22:00 και εφόσον προπονούνται αναγνωρισµένες από τη Γ.Γ.Α. οµάδες.
Τις ηµέρες Σάββατο – Κυριακή και αργίες, οι δηµοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν µόνο για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων όλων των πρωταθληµάτων.
Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ηµέρες καθορίζεται µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας.
 
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ
 
Κάθε δηµόσια υπηρεσία, ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, αθλητικός φορέας (Οµοσπονδία, Ένωση, Σωµατείο), ιδιωτικός φορέας και άτοµο που επιθυµεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου, απευθύνεται εγγράφως προς την αρµόδια υπηρεσιακή μονάδα, η οποία και απαντά σε κάθε αίτηµα µετά από σχετική ενηµέρωση του ∆ηµάρχου ή του αρµοδίου Αντιδηµάρχου ή της αρµόδιας επιτροπής.
Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντοµότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από σαράντα (40) ηµέρες, από την ηµέρα που υποβλήθηκε το αίτηµα.
 
ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
 1. Τα Αθλητικά Σωµατεία/Σύλλογοι που χρησιµοποιούν τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις για προπονήσεις και συµµετέχουν στα Τοπικά, Περιφερειακά και Πανελλήνια πρωταθλήµατα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηµα χρήσης εγγράφως στην αρµόδια Υπηρεσιακή Μονάδα έως τις 10 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους.
 2. Οι Οµοσπονδίες/Ενώσεις που καταρτίζουν τα προγράµµατα αγώνων και διοργανώνουν τα διάφορα ανά ηλικιακή κατηγορία πρωταθλήµατα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηµα εγγράφως προς την αρµόδια Υπηρεσιακή Μονάδα.
 3. Η αρμόδια Σχολική Επιτροπή εξετάζει τα αιτήµατα και σε συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους φορείς καταρτίζουν το πρόγραµµα (δηλαδή κατανοµή ωρών κατά ηµέρα  και  εβδοµάδα  για  κάθε  άθληµα. Ενηµερώνεται  εγγράφως  ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, που εγκρίνουν το πρόγραµµα και αυτό αποστέλλεται στο κάθε ενδιαφερόµενο Σωµατείο και αναρτάται στον κάθε αθλητικό χώρο.
 4. Ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος ή η Σχολική Επιτροπή δύναται να µαταιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση σωµατείου, όταν το επιβάλλουν λόγοι ανωτέρας βίας ή λόγω πραγματοποίησης εκδήλωσης του Δήμου.
 5. Ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος ή η Σχολική Επιτροπή, σε συνεργασία µε την αρµόδια Υπηρεσιακή Μονάδα, φροντίζει, σε κάθε αθλητική υποδοµή ώστε να υπάρχουν, πέραν από ώρες προπονήσεων Σωµατείων και          ώρες για προγράµµατα Μαζικού – Λαϊκού Αθλητισµού και για µεµονωµένα άτοµα που δεν ανήκουν σε οργανωµένο Σωµατείο / Σύλλογο.
 6. Οι αθλητικοί χώροι µπορεί να διατίθενται µε απόφαση του ∆.Σ. σε φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστηµονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων διαφορετικού επιπέδου. Με την ίδια απόφαση µπορεί να προβλέπεται και καταβολή χρηµατικού αντιτίµου, που θα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του διαστήµατος παραχώρησης του εκάστοτε χώρου άθλησης.
 
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 
Για να επιτραπεί η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου θα πρέπει:
 
 1. Στην αρχή της προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση  του Αθλητικού  σωµατείου  στην  οποία  αναφέρει  ότι  οι  αθλητές  του  έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συµµετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις. Την δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του Σωµατείου. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονοµαστική       κατάσταση των αθλητών του συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας, σε προπόνηση, νέων αθλητών το σωµατείο είναι υποχρεωµένο να προσκοµίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριµένοι αθλητές ανήκουν στο σωµατείο, έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται.
 2. Κάθε οµάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή (για την πιστοποίηση της προπονητικής ικανότητας του θα πρέπει να κατατεθεί στο Αρµόδιο τµήµα σχετική άδεια από Γ.Γ.Α. ή πτυχίο Φ.Α. ή την επαγγελµατική ταυτότητα προπονητή ο οποίος είναι υποχρεωµένος να παραµένει στο χώρο µέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου αθλητή.
 3. Η οµάδα µετά το τέλος της προπόνησης µπορεί να παραµείνει για 5 λεπτά στον περιβάλλοντα χώρο χωρίς να παρεµποδίζει την επόµενη προπόνηση και οφείλει να εγκαταλείψει τα αποδυτήρια 20 λεπτά µετά την προπόνηση.
 4. Κανένας αθλητής δεν µπορεί να κάνει χρήση των χώρων και των οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρµόδιου προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τυχόν ατυχήµατα που προκύπτουν.
 5. Η  εµφάνιση  όλων  των  αθλητών  πρέπει  να  έχει  όλα  τα  κατάλληλα  και απαραίτητα µέσα στην προπόνηση.
 
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΧΡΗΣΤΩΝ
 
 1. Κάθε προπονητής, υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και µεµονωµένα άτοµα, είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του τµήµατος αθλητισµού, π.χ. για έναρξη, λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων κλπ.
 2. Η συµπεριφορά πρέπει να είναι κόσµια.
 3. Οι αθλητές, παράγοντες, θεατές έχουν την αποκλειστική ευθύνη των προσωπικών τους ειδών.
 4. Αθλητικό σωµατείο που κατά επανάληψη χρησιµοποιεί την εγκατάσταση  με µη ικανοποιητικό αριθµό αθλούµενων θα χάνει την προπονητική ώρα.
 5. Για κάθε παράπονο ή πρόβληµα που έχει ο αθλούµενος στην προπόνηση πρέπει να απευθύνεται στην Σχολική Επιτροπή
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ
 
 1. Μετά την προπόνηση τα αθλητικά σωµατεία συµβάλλουν στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας του αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων (πισίνας, γυµναστηρίων κ.λ.π.) πρέπει να γίνεται µε πνεύµα οικονοµίας αλλά και προστασίας από αδικαιολόγητες φθορές.
 2. Το αθλητικό σωµατείο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση του φίλαθλου πνεύµατος των οπαδών του καθώς επίσης και για τις τυχόν φθορές που θα προκληθούν.
 3. Σε περίπτωση φθορών, εσκεµµένων ή µη, το αθλητικό σωµατείο στον οποίο ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άµεση αποκατάσταση µε δικές του δαπάνες, εκτός εάν η φθορά  οφείλεται  άµεσα  στη  συνθήκη  και  κατά  προορισµό  χρήση  των οργάνων, αποδυτηρίων και γενικά των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 4. Οι  εσκεµµένες  φθορές των οργάνων και γενικά των  εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες, τιµωρούνται οπωσδήποτε.
 5. Σε περίπτωση µη τήρησης των κανόνων του παρόντος κανονισµού θα επιβάλλονται ανάλογες ποινές.
 6. Η  τιµωρία  µπορεί  να  είναι  η  αποκατάσταση  των  φθορών  καθώς  και  η προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. Ανάλογα µε τις περιστάσεις, η ίδια ή άλλη τιµωρία επιβάλλεται και στον Σύλλογο όπου ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιµωρείται ακόµα και µε επιβολή προστίµου.
 7. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των ποινών είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, που  επιλαµβάνεται  άµεσα  µετά  από  εισήγηση  της Σχολικής Επιτροπής. Το ενδιαφερόµενο αθλητικό σωµατείο µπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του.
 
ΑΡΘΡΟ 9ο
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
 
 1. Κάθε ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ που έχει προπόνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις έχει δικαίωµα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων.
 2. Το προσωπικό του ∆ήµου δεν είναι αρµόδιο και υπεύθυνο να τοποθετεί -
 3. µετακινεί, µεταφέρει τα αθλητικά όργανα (τέρµατα, διαδροµές κλπ) εκεί που θέλει ο προπονητής. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του Συλλόγου.
 4. Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωµατεία, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ µέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
 5. Μετά το τέλος των προπονήσεων και των αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται καθαρίζονται και παραδίδονται στο σχολείο.
 
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
 
 1. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού πρωταθλήµατος, επίσηµος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται Άδεια Αγώνα, που εκδίδεται από την αρµόδια Οµοσπονδία ή Ένωση για το ενδιαφερόµενο σωµατείο.
 2. Η άδεια γνωστοποιείται εγκαίρως στην αρµόδια ∆/νση. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αγώνα χωρίς άδεια.
ΑΡΘΡΟ 11ο
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
 
 1. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τις προκηρύξεις και κανονισµούς των Οµοσπονδιών κάθε αθλήµατος.
 2. Η αρµόδια ∆/νση του ∆ήµου, φροντίζει να υπάρχουν σε αυτό όλες οι προϋποθέσεις για την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα.
 3. Το γηπεδούχο σωµατείο είναι υποχρεωµένο να καταθέτει το πρόγραµµα αγώνων µαζί µε την άδεια αγώνων για το γήπεδο που χρησιµοποιεί σαν έδρα στην αρµόδια Υπηρεσιακή Μονάδα και στην αντίστοιχη Αστυνοµική Αρχή.
 4. Τα αποδυτήρια, κλειδιά, χρονόµετρα παραδίδονται στον υπεύθυνο κάθε σωµατείου/συλλόγου.
 
ΑΡΘΡΟ 12Ο
ΧΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
 
 1. Όλα τα µέλη υποχρεούνται να επιδεικνύουν την ατοµική τους κάρτα στην γραµµατεία κατά την είσοδό τους στην εγκατάσταση του γυµναστηρίου.
 2. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος στους αθλούµενους εάν δεν έχουν προσκοµίσει ιατρική βεβαίωση από  καρδιολόγο (Ισχύος 12 µηνών).
 3. Απαγορεύεται η είσοδος σε άτοµα µικρότερα των 14 ετών (µε επίδειξη ταυτότητας) χωρίς τη συνοδεία γονέα ή προπονητή τους (εφόσον πρόκειται για αθλητές) ή υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεµόνα.
 4. Απαγορεύεται η είσοδος στο γυµναστήριο χωρίς την παρουσία γυµναστή ή εκπαιδευτή/προπονητή.
 5. ∆εν επιτρέπεται η άθληση πριν περάσουν 3 ώρες από το τελευταίο γεύµα.
 6. Ο απαραίτητος εξοπλισµός του αθλούµενου περιλαµβάνει: αθλητικά ρούχα, αθλητικά παπούτσια και πετσέτα για την χρήση των οργάνων γυµναστικής για λόγους υγιεινής.
 7. Απαγορεύεται το ΚΑΠΝΙΣΜΑ σε όλους τους χώρους του γυµναστηρίου.
 8. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών, καφέ και αλκοόλ στο χώρο του γυµναστηρίου.
 9. Απαγορεύονται ΑΥΣΤΗΡΑ τα κατοικίδια.
 10. Απαγορεύεται το κλείδωµα των ερµαρίων κατά την αποχώρηση των χρηστών απ’ την αθλητική εγκατάσταση.
 11. Οι αθλούµενοι είναι υπεύθυνοι για την φύλαξη των προσωπικών τους ειδών. Καλό θα είναι να µην παίρνουν µαζί τους αντικείµενα αξίας ενώ η φύλαξη των όποιων αντικειµένων θα πρέπει να γίνεται µέσα σε σακίδια ή σε σακούλες. Η διεύθυνση του γυµναστηρίου δεν φέρει καµία ευθύνη για την απώλειά τους.
 12. Απαγορεύεται η είσοδος στο γυµναστήριο σε άτοµα που δεν αθλούνται, εκτός των προπονητών και του προσωπικού.
 13. Οι αθλούµενοι θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις συµβουλές και τις υποδείξεις των υπευθύνων. Η ∆ιοίκηση της Σχολικής Επιτροπής διατηρεί το δικαίωµα να αποµακρύνει όσους   δεν συµµορφώνονται µε τους κανόνες και τις υποδείξεις του προσωπικού και δηµιουργούν πρόβληµα στην εύρυθµη λειτουργία του χώρου.
 
ΑΡΘΡΟ 13ο
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 
 1. Η είσοδος στο χώρο θα επιτρέπεται αυστηρά και µόνο σε όσους έχουν σχέσηµε την εκδήλωση και φέρουν τα κατάλληλα υποδήµατα.
 2.  Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων γίνεται µόνο από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό που ορίζεται από τον υπεύθυνο της εκδήλωσης κατόπιν συνεννόησης µε το αρµόδιο γραφείο.
 
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
 1. Το µε κάθε νόµιµη µορφή απασχολούµενο προσωπικό στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήµου οφείλει για την σωστή άσκηση των καθηκόντων του, φροντίζει για την ασφαλή άθληση των αθλουµένων, τη φροντίδα των εγκαταστάσεων, την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας. Οφείλει να ελέγχει και να αναφέρει στη διοίκηση κάθε σχετική δυσλειτουργία.
 2.  Τα απολεσθέντα και µη ζητηθέντα αντικείµενα φυλάσσονται από το προσωπικό για διάστηµα δύο µηνών και στη συνέχεια διαθέτονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Χρήµατα και τιµαλφή παραδίδονται µε απόδειξη στο αστυνοµικό τµήµα.
 3. Το αρµόδιο τµήµα και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων ουδεµία ευθύνη φέρει για την απώλεια χρηµάτων και αντικειµένων οποιασδήποτε αξίας.
 4.  Η συµπεριφορά των εργαζοµένων στις αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι κόσµια και φιλική προς τους χρήστες του αθλητικού χώρου, να µεριµνούν για την καθαριότητα και να αναφέρουν τυχόν προβλήµατα στην προϊστάµενη αρχή.
 5. Το ωράριο των εργαζοµένων καθορίζεται από το αρµόδιο τµήµα ανάλογα µε τις ανάγκες της αθλητικής εγκατάστασης.
 6. Υπάλληλοι ∆ηµοτικών χώρων άθλησης απαγορεύεται για τα κατά ειδικότητα καθήκοντα, που υποχρεούνται να προσφέρουν, να αµείβονται από Συλλόγους, Οµοσπονδίες ή ιδιώτες και υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές στη διάρκεια της εργασίας τους.
 7. Όταν άτοµα καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του ∆ηµοτικού χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο, τότε ο υπάλληλος καλεί τη ∆ηµοτική Αστυνοµία και ελλείψει αυτής την Ελληνική Αστυνοµία.
 
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
 1.  Η αθλητική εγκατάσταση διατίθεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου και στη συνέχεια για κάθε ενδιαφερόµενο.
 2. Παράγοντες, γονείς και φίλαθλοι οφείλουν να παρακολουθούν τις προπονήσεις και τους αγώνες από τις κερκίδες των γηπέδων χωρίς να παρακωλύουν τη διεξαγωγή των προπονήσεων και των αγώνων.
 3.  Ο ∆ήµος και το προσωπικό της αθλητικής εγκατάστασης δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν επεισόδια και τα αποτελέσµατά τους που προέρχονται από άτοµα  που ευρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις ούτε για προσωπικά ατυχήµατα που οφείλονται στην κακή χρήση των εγκαταστάσεων και κατά παράβαση του παρόντος κανονισµού.
 4. Για όλους τους χώρους άθλησης (αποθηκών, γραφείων κλπ) κλειδιά έχει το προσωπικό του ∆ηµοτικού Αθλητικού Χώρου σύµφωνα µε απόφαση του αρµόδιου Προϊσταµένου.
 5. Το κάπνισµα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνος για την τήρηση των µέτρων κατά του καπνίσµατος είναι ο αρµόδιος προπονητής του κάθε χώρου άθλησης, ο οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή ή χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων να καπνίζει εντός του χώρου άθλησης, οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το πράττει τότε καλεί τη ∆ηµοτική Αστυνοµία ή όποια άλλη αρµόδια Αρχή.
 6. Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρµάκων, φαρµακευτικών ή παρεµφερών ουσιών και (ίδιο) σκευασµάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών χώρων.
 7. Ο κανονισµός αυτός έγινε µε στόχο να διασφαλίσει την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων,  των προπονήσεων, την ασφάλεια και την υγεία των αθλουµένων.
 8. Η µη τήρηση του κανονισµού λειτουργίας επιφέρει ποινές έως και την οριστική αποβολή του αθλητικού σωµατείου και των µεµονωµένων αθλητών από την αθλητική εγκατάσταση.
 9. Ο παρών κανονισµός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων, είναι στη διάθεση των αθλουµένων και η γνώση του περιεχοµένου αποτελεί υποχρέωσή τους.
 
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
 1. Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου και δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό, ρυθµίζεται ή τροποποιείται κατά περίπτωση, µε απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του ∆ηµάρχου (ή Αντιδηµάρχου) ή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή της αρµόδιας επιτροπής.
 2. Η χρήση των εγκαταστάσεων από τους αθλούµενους, τους επισκέπτες και θεατές συνιστά αποδοχή των όρων λειτουργίας του παρόντος κανονισµού.
 
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
 
Για την εύρυθµη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να τηρούνται οι  κανόνες που ισχύουν σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό λειτουργίας του κλειστου γυμναστηρίου Γυμνασίο Λυκείου Χρυσούπολης.
 
Η  απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67/2018.
Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο
 
 
 
       
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
 
Ψυλλίδου Ελένη
 
 ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
 
  
 
 
 
 

 
          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου
 
 
 
                 Ψυλλίδου Ελένη