Νέοι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων & Πρωτογενούς Τομέα στο Δήμο Νέστου-Αρ. Απ. 2475

              elliniki-dimokratia.png   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                    Χρυσούπολη, 29/8/2018
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                          Αρ. Πρωτ.:12526                                                                                                                                                   Αριθμός απόφασης:2475
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 
Ο Δήμαρχος Νέστου
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί  Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ.3 ε΄ άρθρο 3 του Ν. 4051/2012 (Α΄ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (απόφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β΄) για τον Δήμο Νέστου σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 22.331 κατοίκους.
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νέστου έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.
6. Τις με αριθμ. 12465/2464/28-8-2018 και 12482/2468/28-8-2018 αποφάσεις περί αποδοχής παραίτησης των Αντιδημάρχων κ.κ. Βαλσαμίδη Νικολάου και Τουμπεκτσή Δημητρίου.
7. Τις αριθμ. 3359/740/1-3-2017 και 3777/790/1-3-2018 αποφάσεις μας περί ορισμού Αντιδημάρχων.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέστου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1708/τ. Β΄/11-7-2013.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 
Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νέστου στην θέση των παραιτηθέντων κ.κ. Βαλσαμίδη Νικολάου και Τουμπεκτσή Δημητρίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της Δημοτικής θητείας ήτοι την 31η Αυγούστου 2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:
 
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καραγεωργίου Γεώργιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Την εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών και αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα:
 • Δ/νση Τεχνικών έργων, Τεχνική και Γραμματειακή Υποστήριξη – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Κτιριακών Έργων, Έργων Υπαίθριων χώρων, Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, Προγραμματισμού και Οργάνωση Μελετών – Επίβλεψης Έργων.
 • Εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και συγκεκριμένα αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου  Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας και των έργων που υλοποιούν οι ανωτέρω οργανικές μονάδες.
 • Έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων ηλεκτροδότησης.
 • Επεκτάσεις – μετατοπίσεις δικτύου ΦΟΠ.
 • Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών.
 • Σε συνεργασία με τους Προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας, των Τοπικών Συμβουλίων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης, μεταφέρει στους καθ' ύλην Αντιδημάρχους όλες τις ανάγκες που προκύπτουν στις κατά τόπους τοπικές κοινότητες.
 
Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
 • Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας).
 • Διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις πρωτογενούς τομέα.
 • Εποπτεία έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα με αντικείμενο του πρωτογενούς τομέα.
 • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ορεινού.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Ορεινού.
 • Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός της δημοτικής ενότητας Ορεινού υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
 • Την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων.
 • Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Ορεινού, μεταφέρει στους καθ' ύλην Αντιδημάρχους όλες τις ανάγκες που προκύπτουν στις κατά τόπους τοπικές κοινότητες.
 
2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας τους είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
 
3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου, κ. Καϊντατζόπουλου Χαράλαμπου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγεωργίου Γεώργιος, ενώ τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καραγεωργίου Γεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σαββαϊδης Λάζαρος, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σαββαϊδη Λάζαρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καϊντατζόπουλος Χαράλαμπος, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σαββαϊδης Λάζαρος.
 
4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καϊντατζόπουλος Χαράλαμπος.
 
5. Για τους Αντιδημάρχους Καθαριότητας και Περιβάλλοντος κ. Καϊντατζόπουλο Χαράλαμπο και Οικονομικών Διοικητικών κ. Σαββαϊδη Λάζαρο ισχύουν οι με αριθμ. 3359/740/1-3-2017 και 3777/790/1-3-2018 αποφάσεις μας για την άσκηση των καθηκόντων τους και όπου δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα απόφαση.
 
6. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την επομένη της κατά το νόμο δημοσίευση της.
 
7. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της έδρας του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
   ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                                                           
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 3. Προϊστάμενοι Δήμου
 4. Τμήμα Οικονομικό
 5. Τμήμα Διοικητικό
 6. Χρον. Αρχείο
 7. κ. Καραγεωργίου Γεώργιο
 8. κ. Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνο
 9. κ. Καϊντατζόπουλο Χαράλαμπο
 10. κ. Σαββαϊδη Λάζαρο