Κατάσταση Ψηφισθέντος Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Οικ. Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ ΕΥΝΕΣΤΙΑ

      elliniki-dimokratia.png       
 
      
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία                                                                                     Χρυσούπολη  28/12/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ: 2986
 
Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η   Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η   Ψ Η Φ Ι Σ Θ Ε Ν Τ Ο Σ
Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ   Ε Σ Ο Δ Ω Ν – Ε Ξ Ο Δ Ω Ν
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ   Ε Τ Ο Υ Σ  2 0 1 9
Ν.Π.Δ.Δ ΕΥΝΕΣΤΙΑ  Δ Η Μ Ο Υ   Ν Ε Σ Τ Ο Υ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159-162 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, των άρθρων 77 και 78 του Ν.4172/2013 και της με αριθμ 38347/25-07-2018 ΚΥΑ με θέμα “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικ. έτους 2019”καταρτίσθηκε η παρούσα συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία εμφανίζεται ως εξής:
Ε Σ Ο Δ Α
Κωδικός Περιγραφή Αιτούμενες πιστώσεις
0 ΤΑΚΤΙΚΑ 670.144,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ 706.504,45
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 54.924,81
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 0,00€
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 439.120,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 160.000,00
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 2.030.693,26
 
Ε Ξ Ο Δ Α
Κωδικός Περιγραφή Αιτούμενες πιστώσεις
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.512.820,00
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 12.025,00
8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 499.546,47
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 6.301,79
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 2.030.693,26
 
 
 
                                                        O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥΝΕΣΤΙΑ
                                                         ΧΑΤΖΗΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ