Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Οικ. Έτους 2019 Δήμου Νέστου

             
 elliniki-dimokratia.png
                                                                                             ΑΔΑ: 6ΛΓΥΩΚΣ-4ΙΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                      Χρυσούπολη   12/12/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                         Αριθμ. Πρωτ:17361
 
Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η   Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η   Ψ Η Φ Ι Σ Θ Ε Ν Τ Ο Σ
Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ   Ε Σ Ο Δ Ω Ν – Ε Ξ Ο Δ Ω Ν
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ   Ε Τ Ο Υ Σ  2 0 1 9
Δ Η Μ Ο Υ   Ν Ε Σ Τ Ο Υ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159-162 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, των άρθρων 77 και 78 του Ν.4172/2013 και της με αριθμ 38347/27-7-2018 ΚΥΑ με θέμα “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικ. έτους 2019”καταρτίσθηκε η παρούσα συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία εμφανίζεται ως εξής:
Ε Σ Ο Δ Α
Κωδικός Περιγραφή Αιτούμενες πιστώσεις
0 ΤΑΚΤΙΚΑ 4.920.004,27
1 ΕΚΤΑΚΤΑ 2.534.949,09
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 104.874,67
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.349.761,76
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.291.403,52
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 959.750,00
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 12.160.743,31
 
Ε Ξ Ο Δ Α
Κωδικός Περιγραφή Αιτούμενες πιστώσεις
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 6.074.520,42
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.647.277,32
8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.424.164,44
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 14.781,13
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 12.160.743,31
 
                                                                          
 
                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                          
                             
                                                             ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ