Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5023/2018, προϋπολογισμού 198.164,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ( α/α συστήματος 76321).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15.07.2019 και ώρα 10:00π.μ.