Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 09-07-2019 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Νέστου στην οδό Πρεμετής, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών.