Περίληψη- Διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Ερατεινού

          elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                      Χρυσούπολη, 26-07-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                                                  Αρ.Πρωτ. 10462
                                        
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Διακηρύσσει ότι:
 
1. Εκτίθεται  σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δύο τμημάτων (α’ και β’ τμήμα) του με αριθμό 179 αγροτεμαχίου Κοινότητας Ερατεινού συνολικής έκτασης 84.712 τ.μ. και συγκεκριμένα το τμήμα Α΄ με έκταση 60.000 τ.μ. και το Τμήμα Β’ με έκταση 24.712 τ.μ. με σκοπό, είτε την ανάπτυξη θερμοκηπίου είτε την αξιοποίηση με οποιαδήποτε άλλη γεωργική παραγωγική δραστηριότητα, η οποία ενσωματώνει την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας λόγω της προνομιακής θέσης του ακινήτου αντί του ποσού  των 120 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι 7.200,00 ευρώ για το τμήμα Α και 2.965,44 ευρώ για το τμήμα Β, ποσά που αποτελούν την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για το κάθε τμήμα.
2. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νέστου στο Δημαρχείο Νέστου στην Χρυσούπολη της Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την  Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 και ώρα 13.00 έως 13.30 για το τμήμα Α και ώρα 13.30 έως 14.00 για το τμήμα Β  ανάμεσα σε δημότες κατοίκους του Δήμου Νέστου που έχει την κυριότητα της γης, καθώς η έκταση  δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας. 
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες,  ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους, την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ώρα 13.00 έως 13.30 για το τμήμα Α και ώρα  13.30 έως 14.00 για το τμήμα Β στον ίδιο χώρο.
Αν και στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί  να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε, την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13.00 έως 13.30 για το τμήμα Α και ώρα 13.30 έως 14.00 για το τμήμα Β  στον ίδιο χώρο. Η κατακύρωση των πρακτικών  θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής.
3.Ορίζεται ωςχρονική διάρκεια της μίσθωσης τα τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
4.Για να γίνει κανείς δεκτός στην δημοπρασία οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή είτε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε από αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος ίση με ποσό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) επί του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου επί του  ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς μισθώματος δια ένα έτος.  
5.Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών περί συμμετοχής καταγράφονται στους όρους και προϋποθέσεις της πλήρους Διακήρυξης, η οποία έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων  και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
6.Πληροφορίες και αντίγραφο της  διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την Επιτροπή Δημοπρασιών & το Γραφείο Εσόδων  του Δήμου Νέστου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οδός Πρεμετής, Χρυσούπολη (τηλέφωνο 2591350111 / 112, φαξ: 2591025273)
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ