Πίνακες κατάταξης της αριθμ. ΣΟΧ2/6326/24-4-2019 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Δήμου Νέστου.

Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης της αριθμ. ΣΟΧ2/6326/24-4-2019  ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Δήμου Νέστου.