Προκήρυξη πρόσληψης ΙΔΟΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρυσούπολη, 11/10/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 15020

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πρεμετής

Τ.Κ. 64200 Χρυσούπολη

Τηλ. 2591350151

FAX 2591022248

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2019

Ο Δήμος Νέστου

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νέστου, που εδρεύει στην Χρυσούπολη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα :

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

1

101

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

1

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία.