Καθαριότητα

Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Νέστου

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2591022485

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικό αγαθό για το οποίο απαιτείται η συνεχής συνεργασία των πολιτών και του Δήμου. 
Από την πλευρά του ο Δήμος Νέστου παρέχει υπηρεσίες που δίνουν στην περιοχή μας καθαριότητα, αισθητική και περιβαλλοντική αύρα:
- Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων,
- Καθαρισμός και πλύσιμο δημοτικών οδών,
- Καθαρισμός κοινόχρηστων, πάρκων, πλατειών,
- Σχολείων, αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων,
- Παιδικών χαρών, στάθμευσης, νεκροταφείων, φρεατίων- ομβρίων
- Μεγάλοι μεταλλικοί κάδοι έχουν τοποθετηθεί στη περίμετρο της πόλης και όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων
- Μεταλλικοί κάδοι διατίθενται για την μεταφορά μπαζών
- Κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού σήμερα ( γυαλιού στο μέλλον) έχουν τοποθετηθεί σε όλο το Δήμο καλύπτοντας με ευαισθησία προγράμματα Ανακύκλωσης 


Επειδή όμως η προστασία του περιβάλλοντος και η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας, ο καθένας προσωπικά πρέπει να αναλάβει το κομμάτι των υποχρεώσεων που του αναλογεί για να βοηθήσει στο έργο βελτίωσης της καθημερινότητας που ήδη ανέλαβε και υλοποιεί η σημερινή Δημοτική Αρχή.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Απορρίμματα- απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα στερεάς μορφής ή υγρής μορφής που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης εργασίας, ψυχαγωγίας και γενικά αστικού περιβάλλοντος, όπου είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν.

Τα απορρίμματα ταξινομούνται σε: 
 
ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ- ΒΛΑΒΕΡΑ
Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) εσωτερικά απορρίμματα, ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
β) εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, οικόπεδα κ.τ.λ.
γ) προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα κ.τ.λ.).
δ) επικίνδυνα απορρίμματα, όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.τ.λ.


Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) στερεά απόβλητα που προέρχονται από την παραγωγική δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων και άλλων μονάδων παραγωγής( μέταλλα, ξύλο, πλαστικά κ.τ.λ.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας και ποιότητας.
β) στερεά απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων.
γ) προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες
δ) αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικά ή μέρη τους άχρηστα και εγκαταλελειμμένα.


Τοξικά-επικίνδυνα 
Θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά κ.τ.λ.).


Υποχρεώσεις του Δήμου:
α) Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων. Η περισυλλογή γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διασπορά απορριμμάτων κατά την φόρτωση και κατά τη μεταφορά στον τόπο υγειονομικής ταφής
β) Η αποκομιδή, η μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων με την υπηρεσία Καθαριότητας, κατά την οποία ορίζονται η μέρα κα η ώρα που θα περάσει ειδικό αυτοκίνητο του Δήμου για την περισυλλογή τους.
γ) Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, οικόπεδα κ.τ.λ.
δ) Η εφαρμογή προγράμματος για ανακύκλωση απορριμμάτων.
ε) Η λήψη μέτρων για την αποτροπή παραγωγής, διακίνησης και αποθήκευσης των τοξικών αποβλήτων.
στ) Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης.
ζ) Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων.
η) Η προστασία της υγείας των εργαζομένων.
θ) Η διατήρηση της δημόσιας υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος.


Υποχρεώσεις των κατοίκων
α) Οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες, οι κατοικίες, διατηρούνται καθαροί με ευθύνη των οικογενειών και των κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών των διαχειριστών τους. 
β) Οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεις εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια, βιοτεχνίες και βιομηχανίες, διατηρούνται καθαροί από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή οαπό τον διευθυντή της επιχείρησης.
γ) Οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα, γραφεία, διατηρούνται επίσης καθαρά από τους ιδιοκτήτες τους.