Μεταδημότευση

Α. Όταν ο αιτών θέλει να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του (ανάκτηση αρχικής δημοτικότητας).
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
 3. Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ότι : α) Επιθυμώ να αποκτήσω την αρχική δημοτικότητα που είχα ο ίδιος ή οι γονείς μου, δικαίωμα που μου παρέχεται για μία και μόνο φορά και β) δεν έχω τελέσει γάμο μέχρι τώρα (εφόσον ο αιτών είναι άγαμος)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εφόσον ο αιτών είναι έγγαμος, αυτεπάγγελτη υποχρεωτική αναζήτηση)
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου (εφόσον ο αιτών είναι έγγαμος, αυτεπάγγελτη υποχρεωτική αναζήτηση)
 6. Πιστοποιητικό γέννησης (εφόσον ο αιτών είναι άγαμος, αυτεπάγγελτη υποχρεωτική αναζήτηση)
Β. Όταν ο αιτών είναι άγαμος και δεν ήταν γραμμένος αρχικά ο ίδιος (ή οι γονείς του) στα δημοτολόγια του Δήμου.
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
 3. Εκκαθαριστικό εφορίας των δύο τελευταίων οικονομικών ετών ή λογαριασμούς (στο όνομα του αιτούντος) των τελευταίων 2 ετών ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή  Ύδρευση (όχι επαγγελματικής στέγης)
 4. Πιστοποιητικό γέννησης (Αυτεπάγγελτη υποχρεωτική αναζήτηση)
Γ. Όταν ο αιτών είναι έγγαμος, δεν ήταν γραμμένος αρχικά ο ίδιος (ή οι γονείς του) στα δημοτολόγια του Δήμου και ο/η σύζυγος της/του δεν είναι δημότης/ισσα μας.
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
 3. Εκκαθαριστικό εφορίας των δύο τελευταίων οικονομικών ετών ή λογαριασμούς (στο όνομα του αιτούντος) των τελευταίων 2 ετών ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή  Ύδρευση (όχι επαγγελματικής στέγης)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη υποχρεωτική αναζήτηση)
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου (αυτεπάγγελτη υποχρεωτική αναζήτηση)
Δ. Όταν ο αιτών είναι έγγαμος και ο/η σύζυγος της/του είναι δημότης/ισσα μας.
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη υποχρεωτική αναζήτηση)
Ε. Μεταδημότευση τέκνων.
 1.  Όταν ένας από τους γονείς μεταδημοτεύει, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωσή τους στο δήμαρχο, από όπου μεταδημοτεύει, τη δημοτικότητα των ανηλίκων τέκνων τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη δημοτικότητα αυτού που μεταδημοτεύει ακολουθούν τη νέα δημοτικότητά του, αν όμως δεν την έχουν, διατηρούν τη δημοτικότητά τους.
 2. Μεταδημότευση ανηλίκου τέκνου μπορεί να λάβει χώρα και στην περίπτωση που η επιμέλεια περιέλθει στον ένα από τους γονείς, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, οπότε το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του γονέα αυτού. ( αρ. 15 παρ.1 Κώδικα  Δήμων & Κοινοτήτων ).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών μεταδημότευσης από άλλο πρόσωπο πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια αρχή.
Υπευθυνη-Δηλωση-(1).doc