Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Για την Χορήγηση Πιστοποιητικού εντοπιότητας απαιτούνται τα δικαιολογητικά :
  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Αστυνομική ταυτότητα