Πιστοποιητικό γέννησης

Για την χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης απαιτούνται τα δικαιολογητικά :
  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Αστυνομική ταυτότητα