Πιστοποιητικό για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας

Για την χορήγηση πιστοποιητικού έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας απαιτούνται τα δικαιολογητικά :
  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Αστυνομική ταυτότητα