Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Για την χορήγηση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης απαιτούνται τα δικαιολογητικά :Αίτηση του ενδιαφερόμενου
Αστυνομική ταυτότητα