Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Αίτηση του ενδιαφερόμενου
Αστυνομική ταυτότητα
Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους ή πρόσφατο λογαριασμό (στο όνομα του αιτούντος) ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή  Ύδρευση όχι επαγγελματικής στέγης (σε αυτή τη περίπτωση είναι απαραίτητο το αντίγραφο του  Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας)

Εάν αιτιολογημένως η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί αν αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά αυτή αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.