Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Για την Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων απαιτούνται τα δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Αστυνομική ταυτότητα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Όποιος πολίτης  δεν μπορεί να έλθει ο ίδιος για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή για το άτομο που θα συναλλαχθεί με την υπηρεσία για λογαριασμό του.