Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων συγγενών

Για την Χορήγηση Πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών απαιτούνται τα δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (δικαιούται να αιτηθεί για την έκδοσή του μόνο ένας από τους πλησιέστερους συγγενείς).
  2. Αστυνομική ταυτότητα
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986 Χορηγείται από την υπηρεσία μας και συντάσσεται από τον πλησιέστερο συγγενή του αποθανόντος. Στην δήλωση συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία του θανόντος  και τα πλήρη ονοματεπωνυμικά στοιχεία των πλησιέστερων συγγενών του κατά τον χρόνο θανάτου του. Σε περίπτωση που ο θανών απεβίωσε άγαμος πρέπει να αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σε περίπτωση που άλλο πρόσωπο αντί του άμεσα ενδιαφερομένου αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών, απαιτείται εξουσιοδότηση όπου θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να αιτείται την έκδοση και παραλαβή του πιστοποιητικού καθώς και τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς τα στοιχεία του αποθανόντος (πλήρη ονοματεπωνυμικά στοιχεία των κληρονόμων και τη σχέση τους με τον αποβιώσαντα). Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια αρχή.